معنی اسم اللهیار

الله (عربی) + یار (فارسی) آن که خداوند یار ویاور اوست

ریشه اسم اللهیار

فراوانی اسم اللهیار

تا کنون کسی با نام اللهیار در گهواره ثبت نام نکرده است.