معنی اسم اورمزدیار

خدایار

ریشه اسم اورمزدیار

فراوانی اسم اورمزدیار

تا کنون کسی با نام اورمزدیار در گهواره ثبت نام نکرده است.