معنی اسم اوشهنگ

هوشنگ،پسر سیامک پادشاه پیشدادی ایران

ریشه اسم اوشهنگ

فراوانی اسم اوشهنگ

تا کنون کسی با نام اوشهنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.