معنی اسم ایرج

پهلوی از شخصیتهای شاهنامه، نام کوچکترین پسر فریدون پادشاه پیشدادی ایران

ریشه اسم ایرج

فراوانی اسم ایرج

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ایرج ثبت نام شده اند.