معنی اسم ایزدداد

داده خداوند، آفریده خداوند، نام دانشمندی در زمان اردشیر بابکان پادشاه ساسانی

ریشه اسم ایزدداد

فراوانی اسم ایزدداد

تا کنون کسی با نام ایزدداد در گهواره ثبت نام نکرده است.