معنی اسم ایزدگشسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام دبیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم ایزدگشسپ

فراوانی اسم ایزدگشسپ

تا کنون کسی با نام ایزدگشسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.