معنی اسم ایزد پناه

آن که خداوند پناه و حامی اوست ، نام یکی از سرداران هخامنشی

ریشه اسم ایزد پناه

فراوانی اسم ایزد پناه

تا کنون کسی با نام ایزد پناه در گهواره ثبت نام نکرده است.