معنی اسم ایلیاد

نام منظومه حماسی دوران قدیم و از شاهکارهای ادبیات جهان است که درباره جنگی به همین نام است که بین مردم یونان و تراوا در گرفت

ریشه اسم ایلیاد

فراوانی اسم ایلیاد

در حال حاضر ۱۸ نفر در گهواره با نام ایلیاد ثبت نام شده اند.