معنی اسم بابوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دلاوران ایرانی سپاه بهرام چوبین سردار ساسانی

ریشه اسم بابوی

فراوانی اسم بابوی

تا کنون کسی با نام بابوی در گهواره ثبت نام نکرده است.