معنی اسم بابیک

امیری که نامش در تاریخ سیستان آمده است

ریشه اسم بابیک

فراوانی اسم بابیک

تا کنون کسی با نام بابیک در گهواره ثبت نام نکرده است.