معنی اسم باتیس

دژبان غزه در زمان داریوش سوم پادشاه هخامنشی که تا آخرین نفس در برابر اسکندر پایداری کرد

ریشه اسم باتیس

فراوانی اسم باتیس

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام باتیس ثبت نام شده اند.