معنی اسم بادان

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پیروز از سرداران دوران ساسانی

ریشه اسم بادان

فراوانی اسم بادان

تا کنون کسی با نام بادان در گهواره ثبت نام نکرده است.