معنی اسم بادینان

بهدینان، مۆمنان ، نام عشیرةایی معروف در کردستان ، نام منطقةای درکردستان ، یکی از لهجةهای زبان کردی

ریشه اسم بادینان

فراوانی اسم بادینان

تا کنون کسی با نام بادینان در گهواره ثبت نام نکرده است.