معنی اسم باذان

نام جانشین خورخسرو فرماندار هاماوران در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم باذان

فراوانی اسم باذان

تا کنون کسی با نام باذان در گهواره ثبت نام نکرده است.