معنی اسم بارسین

زاده خدای ماه

ریشه اسم بارسین

فراوانی اسم بارسین

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام بارسین ثبت نام شده اند.