معنی اسم بارشین

در اصطلاح مردم فارس، درختچه

ریشه اسم بارشین

فراوانی اسم بارشین

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بارشین ثبت نام شده اند.