معنی اسم بالویز

سفیر

ریشه اسم بالویز

فراوانی اسم بالویز

تا کنون کسی با نام بالویز در گهواره ثبت نام نکرده است.