معنی اسم بامداد

صبح، نام پدر مزدک

ریشه اسم بامداد

فراوانی اسم بامداد

در حال حاضر ۷۴ نفر در گهواره با نام بامداد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم بامداد

معنی طلوع و آغاز دوباره برای من زیبا بود. بامداد پسر دوم ماست اسم پسر اولمون بهنود هست و از زمانی که وجود بامداد برای ما قطعی شد اسمش هم شد بامداد‌ تا به اسم برادرش بیاد.
مامان بامداد
معنی طلوع و آغاز دوباره برای من زیبا بود. بامداد پسر دوم ماست اسم پسر اولمون بهنود هست و از زمانی که وجود بامداد برای ما قطعی شد اسمش هم شد بامداد‌ تا به اسم برادرش بیاد.
مامان بامداد
معنی طلوع و آغاز دوباره برای من زیبا بود. بامداد پسر دوم ماست اسم پسر اولمون بهنود هست و از زمانی که وجود بامداد برای ما قطعی شد اسمش هم شد بامداد‌ تا به اسم برادرش بیاد.
مامان بامداد
معنی طلوع و آغاز دوباره برای من زیبا بود. بامداد پسر دوم ماست اسم پسر اولمون بهنود هست و از زمانی که وجود بامداد برای ما قطعی شد اسمش هم شد بامداد‌ تا به اسم برادرش بیاد.
مامان بامداد