معنی اسم باپیر

پدر بزرگ ، کنایةاز دانای کهنسال ، تخلص شاعر کرد «باپیر دینوری»

ریشه اسم باپیر

فراوانی اسم باپیر

تا کنون کسی با نام باپیر در گهواره ثبت نام نکرده است.