معنی اسم بدیع الزمان

آن که زمان خود یگانه و بی نظیر است

ریشه اسم بدیع الزمان

فراوانی اسم بدیع الزمان

تا کنون کسی با نام بدیع الزمان در گهواره ثبت نام نکرده است.