معنی اسم برانوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی

ریشه اسم برانوش

فراوانی اسم برانوش

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام برانوش ثبت نام شده اند.