معنی اسم برانوش

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار رومی در زمان شاپور ذوالاکتاف پادشاه ساسانی

ریشه اسم برانوش

فراوانی اسم برانوش

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام برانوش ثبت نام شده اند.