معنی اسم براهام

ابراهیم

ریشه اسم براهام

فراوانی اسم براهام

تا کنون کسی با نام براهام در گهواره ثبت نام نکرده است.