معنی اسم براهیم

ابراهیم

ریشه اسم براهیم

فراوانی اسم براهیم

تا کنون کسی با نام براهیم در گهواره ثبت نام نکرده است.