معنی اسم براو

زمینی کة بوسیله ‏چشمة یا رودخانه ‏آبیاری شود

ریشه اسم براو

فراوانی اسم براو

تا کنون کسی با نام براو در گهواره ثبت نام نکرده است.