معنی اسم برتاو

جای آفتابگیر

ریشه اسم برتاو

فراوانی اسم برتاو

تا کنون کسی با نام برتاو در گهواره ثبت نام نکرده است.