معنی اسم برجاسپ

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران تورانی

ریشه اسم برجاسپ

فراوانی اسم برجاسپ

تا کنون کسی با نام برجاسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.