معنی اسم برومند

بارور، میوه دار

ریشه اسم برومند

فراوانی اسم برومند

تا کنون کسی با نام برومند در گهواره ثبت نام نکرده است.