معنی اسم بستور

نام پسر زریر برادر گشتاسپ

ریشه اسم بستور

فراوانی اسم بستور

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بستور ثبت نام شده اند.