معنی اسم بسطام

نام دایی خسرو پرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم بسطام

فراوانی اسم بسطام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بسطام ثبت نام شده اند.