معنی اسم بسیه

کافی

ریشه اسم بسیه

فراوانی اسم بسیه

تا کنون کسی با نام بسیه در گهواره ثبت نام نکرده است.