معنی اسم بشتاسب

گشتاسپ

ریشه اسم بشتاسب

فراوانی اسم بشتاسب

تا کنون کسی با نام بشتاسب در گهواره ثبت نام نکرده است.