معنی اسم بصیر

آگاه، بینا، از نامهای خداوند

ریشه اسم بصیر

فراوانی اسم بصیر

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام بصیر ثبت نام شده اند.