معنی اسم بمان علی

بمان (فارسی) + علی(عربی) نامی که با آن طول عمر کودک را با توسل به اسم علی (ع) بخواهند

ریشه اسم بمان علی

فراوانی اسم بمان علی

تا کنون کسی با نام بمان علی در گهواره ثبت نام نکرده است.