معنی اسم بندن

بلندی روی کوه

ریشه اسم بندن

فراوانی اسم بندن

تا کنون کسی با نام بندن در گهواره ثبت نام نکرده است.