معنی اسم بنشاد

شاد بنیان

ریشه اسم بنشاد

فراوانی اسم بنشاد

تا کنون کسی با نام بنشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.