معنی اسم بنيامين

نام پسر حضرت یعقوب و برادر حضرت یوسف ، پسر دست راست

ریشه اسم بنيامين

فراوانی اسم بنيامين

در حال حاضر ۵۱ نفر در گهواره با نام بنيامين ثبت نام شده اند.