معنی اسم بهروز

خوشبخت، سعادتمند، از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم بهروز

فراوانی اسم بهروز

در حال حاضر ۱۷ نفر در گهواره با نام بهروز ثبت نام شده اند.