معنی اسم بهفام

مرکب از به (بهتر یا خوب) + فام(رنگ)

ریشه اسم بهفام

فراوانی اسم بهفام

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام بهفام ثبت نام شده اند.