معنی اسم بهلول

از عاقلان دیوانه نما در زمان هارون الرشید که هارون و خلفای دیگر از او تقاضای موعظه می کردند

ریشه اسم بهلول

فراوانی اسم بهلول

تا کنون کسی با نام بهلول در گهواره ثبت نام نکرده است.