معنی اسم بهوران

وه وران،آنکه دارای روح و روان نیکوست

ریشه اسم بهوران

فراوانی اسم بهوران

تا کنون کسی با نام بهوران در گهواره ثبت نام نکرده است.