معنی اسم بهک

نام موبد موبدان در زمان شاپور دوم پادشاه ساسانی

ریشه اسم بهک

فراوانی اسم بهک

تا کنون کسی با نام بهک در گهواره ثبت نام نکرده است.