معنی اسم بهیز

نیرومند

ریشه اسم بهیز

فراوانی اسم بهیز

تا کنون کسی با نام بهیز در گهواره ثبت نام نکرده است.