معنی اسم به یزداد

آفریده نیک خداوند

ریشه اسم به یزداد

فراوانی اسم به یزداد

تا کنون کسی با نام به یزداد در گهواره ثبت نام نکرده است.