معنی اسم بوار

محل عبور در رودخانه

ریشه اسم بوار

فراوانی اسم بوار

تا کنون کسی با نام بوار در گهواره ثبت نام نکرده است.