معنی اسم بوذرجمهر

بزرگمهر، بسیار مهربان، نام وزیر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم بوذرجمهر

فراوانی اسم بوذرجمهر

تا کنون کسی با نام بوذرجمهر در گهواره ثبت نام نکرده است.