معنی اسم بگاش

نام یکی از سرداران هخامنشی

ریشه اسم بگاش

فراوانی اسم بگاش

تا کنون کسی با نام بگاش در گهواره ثبت نام نکرده است.