معنی اسم بیورد

نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه

ریشه اسم بیورد

فراوانی اسم بیورد

تا کنون کسی با نام بیورد در گهواره ثبت نام نکرده است.