معنی اسم بیورزاد

نام سپهسالاری در زمان اشکانیان

ریشه اسم بیورزاد

فراوانی اسم بیورزاد

تا کنون کسی با نام بیورزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.