معنی اسم تابال

نام فرمانداری ایرانی در زمان کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم تابال

فراوانی اسم تابال

تا کنون کسی با نام تابال در گهواره ثبت نام نکرده است.