معنی اسم تخار

نام چند تن از شخصیتهای شاهنامه، از جمله نام یکی از همراهان فرود

ریشه اسم تخار

فراوانی اسم تخار

تا کنون کسی با نام تخار در گهواره ثبت نام نکرده است.